Dagelijks Kontrole Systeem (D.K.S.)


Eenvoudig, efficiënt en procesgericht :
kwaliteitszorg voor schoonmaakorganisaties in "Eigen Beheer"

Kwaliteit is vooral gebaseerd op het vastleggen van de behoeftes, de keuze van de werkmethodiek en de inhoud van het schoonmaakprogramma. Dit kan dus van gebouw tot gebouw verschillen. Zonder een objectief kwaliteitsmeetsysteem is het moeilijk vast te stellen of de schoonmaak al dan niet correct uitgevoerd wordt binnen de verwachtte resultaten.

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) werd op 23 november 1979 opgericht en ligt samen met het Duitse Vakverbond voor Schoonmaak (BIV) aan de basis van de Europese kwaliteitsnormering voor de schoonmaak (ISO EN 13549).

De VSR methodiek (NEN 2075) is uitgegroeid tot een algemeen aanvaarde kwaliteitsmethode voor de schoonmaak. Het Dagelijks Kontrole Systeem, kortweg DKS genoemd, maakt deel uit van de VSR methodiek. DKS is er niet specifiek om de kwaliteit te meten maar wel om op een procesmatige manier richting te geven aan de kwaliteit en om de uitvoerenden te coachen. DKS vormt dus een perfecte basis voor de kwaliteitsopvolging van uw schoonmaakorganisatie in "Eigen Beheer". DKS werd geïntegreerd in onze webapplicatie TWIC-it en is uitgebouwd tot een volwaardige module.

         

De principes van het Dagelijks Kontrole Systeem


De DKS module in TWIC-it laat toe om :

 • snel en op een eenvoudige manier grip te krijgen op uw schoonmaakproces
 • inzicht te krijgen in de bekomen kwaliteit van het resultaat en dit resultaat te kunnen toetsen aan de afspraken
 • tijdig fouten te signaleren en verbeteringen door te voeren op de werkvloer
 • het kwaliteitsniveau steeds te kunnen bewaken
 • gebruik te maken van duidelijke beoordelingscriteria

 

     

Het doel van het Dagelijks Kontrole Systeem


 • controles worden enkel voor intern gebruik uitgevoerd, dus ideaal voor schoonmaakorganisaties in "Eigen Beheer"
 • controles worden gelopen tezamen met de gecontroleerde uitvoerder - tijdens de werkzaamheden
 • het van toepassing zijnde schoonmaakprogramma en de daaraan verbonden componenten vormen de basis voor de controle
 • een steekproef van 7 willekeurige te controleren ruimtes per te controleren uitvoerende, wordt geselecteerd
 • na de controle een inzicht te krijgen in de aard van de fouten
  • vuilfout
  • methodefout
  • periodiek fout
 • een registratie maken van het aantal en de soort fouten en de resultaten bespreken met de uitvoerder
 • na meerdere controles, de evolutie van de prestatie per uitvoerder bijhouden in een vooruitgangsregistratieformulier
 • de uitvoerder bijsturen om soortgelijke fouten in de toekomst te vermijden directe actie ;
  • vorming, opleiding en praktijkbegeleiding (werkmethodiek)
  • kennis met betrekking tot producten en dosering
  • duidelijke verwachtingen formuleren - instructies
  • andere ...
 • voor fouten die los staan van de prestatie van de uitvoerende, actieplannen opstellen
  • aanpassen van het schoonmaakprogramma (hercalculeren van de opdracht)
  • aanpassen van de werkmaterialen en/of producten
  • e.a.


DKS Kwaliteitszorg