Onze partners

 

Werkhaven Antwerpen

Werkhaven Antwerpen is een bedrijf dat volop actie onderneemt om vanuit Stad en OCMW omzet te realiseren die 1.000 extra jobs creëert binnen de sociale economie in Antwerpen.

Werkhaven doet dit niet alleen, maar werken nauw samen met de partners die al actief zijn in de sociale economie, de hogere overheden en de bedrijfseenheden van Stad en OCMW.

 


Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid

Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) gaat voor een kwaliteitsvol en waardevol lokaal en regionaal sport- en recreatiebeleid.
ISB is een ledenvereniging en koepel actief in de gemeentelijke en provinciale sportdiensten: infrastructuren, zwembaden en recreatiecentra.
Als kenniscentrum oor iedereen actief in en betrokken bij het lokale en regionale sport- en recreatiebeleid verstrekt ISB informatie en wordt concrete ondersteuning aan het werkveld geboden.
Hierbij biedt ISB opleidings-, vormings- en bijscholingsmogelijkheden.
De cursussen voor Schoonmaakbeheer voor de Leidinggevenden en de Schoonmakers worden in samenwerking met Team at Work verzorgd.

ISB is ook een forum voor ervaringsuitwisseling en intervisie tussen collega's. Hierin wordt met Team at Work samengewerkt voor zwembadhygiëne.

 

Werk met Zin

Werk met Zin staat voor Zelf Initiatief Nemen. Als organisatie stellen zij als doel, oog te hebben voor wat er beweegt op de arbeidsmarkt, wat mensen en bedrijven hierin stuurt en dit te vertalen naar concrete projecten die bijdragen tot een werkbare maatschappij, zowel voor mens als voor bedrijf.

De visie van Werk met Zin is dat zinvol werken anders is voor iedereen. Mensen en bedrijven versterken elkaar. Ontwikkeling en de gerichte inzet van talent zijn grote uitdagingen voor individuen, organisaties en voor de maatschappij.

 


Levanto

Levanto is een sociale onderneming die mee de arbeidsmarkt van morgen creëert, waar iedereen actief is. Levanto versterkt werkzoekenden en werknemers in het ontdekken en ontwikkelen van hun arbeidskansen via begeleiding, opleiding, werkervaring en bemiddeling.

Voor bedrijven is Levanto een waardevolle partner in hun zoektoch naar deskundig opgeleide werknemers en kwaliteitsvolle begeleiding van kwetsbare groepen op de werkvloer.


Huis van het Nederlands

Huis van het Nederlands werkt nauw samen met Instant A en helpt alle anderstaligen, die Nederlandse taalles willen volgen, op weg.

Deze samenwerking helpt onze klanten op geschikte kandidaten te vinden en deze anderstaligen het juiste taalgebruik bij te brengen. Voor de uitvoerenden betekent dit een belangrijke stap vooruit in zowel hun sociaal leven als naar economische zelfredzaamheid. Team at Work werkt nauw met het Huis van het Nederlands samen om door Vorming & Coaching de cursisiten het huiste woordgebruik bij te brengen.


RESOC

Het Resoc werkt in opdracht van de Vlaamse regering het beleid inzake evenredige arbeidsdeelname en diversiteit uit in concrete actiepalnnen. Resoc stelt diversiteitsplannen, -acties en -projecten op en onderneemt initiatieven ter bevordering van samenwerking, afstemming en uitwisseling.

Resoc heeft adviesbevoedheid inzake economische aangelegenheden zoals ruimtelijk-economische dossiers, onderzoek en innovatie, relatie onderwijs - arbeidsmarkt, beleidsinitiatieven uit aanpalende domeinen met invloed op de streekontwikkeling, ruimtelijke ordening, mobiliteit, toerisme, e.a.

Team at Work en Resoc werken samen om bij klanten de diversiteitsplannen succesvol in te vullen. 

 

Duurzaam Ondernemen & Sociale Economie